Archive for augusztus, 2021

Az ünnepeink között kevés olyan jeles napot találunk, amely annyi kiemelkedő eseményről és történelmileg fontos pillanatról emlékezik meg, mint augusztus 20-a. Ez az összmagyar ünnepnap a keresztény erkölcs, a magyar nemzeti értékek megbecsülése és ápolása. Szent István olyan alapra helyezte a nemzet életét, amelyen nem fogtak a történelmi viharok. A példája a mai napig arra tanít, hogy az adott lehetőségeinket kihasználva a magyarságunkat erősítsük, a közösségeink élete és tevékenysége pedig továbbra is sikeresen, méltón és tiszteletadással folytatódjon.

Királyfiakarcsán a PBT szervezésében a megemlékezés Dienes Attila szobrászművész alkotásánál, a Szent István szobornál zajlott. A PBT tagjai és a karcsaiak mellett az ünneplést Magyarországról érkezett vendégek is megtisztelték. Győrságból Kovács Gyula alpolgármester testületi tagokkal és további három házaspárral érkezett, Pénzesgyőr Baráti Köre, Páder Rezső népes kis csapatával vett részt az eseményen. A királyfiakarcsai községi elöljárók mellett Egyházkarcsa képviselői: Gódány László polgármester és Mórocz Péter alpolgármester is megtisztelték a rendezvényt.

Az ünnepi beszédet, a „Szent Jobbról“ Balogh Károly egyházkarcsai római katolikus plébános mondta. Az elhangzott megemlékező ünnepi beszédét teljes terjedelemben közöljük:

Kedves jelenlévők, kedves olvasók.
Az Úr 1083 évében, augusztus 20-án, Székesfehérvári bazilikában történt, hogy fölnyitották Szent István király sírját. Így megvizsgálják testi maradványait annak, akinek lelke már az égben a szentek között van. Hogy oltárra, valamint drága ereklyetartóba helyezzék testét államalapító atyánknak, akinek megdicsőült lelke a legmagasabb heroikus égben ragyog. Így Hunnia számára, életének példája, örök drágakőként fénylik majd, mint akit Isten értékes kincsként megtalált, élet viszontagságaiban megtisztított. Ezért az Egyház
most a sírból, mint egy zárt vékából a gyertyatartóra helyez. Ahogy Krisztus mondotta: Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék, és világítson mindazoknak, a kik a házban vannak. (Mt5,15)
Így a drága ereklyetartók ragyogása az oltáron lévő gyertyák misztikus fényét tükrözte, jelezve, ez a test is úgy dicsőül meg, ahogy már a lelke Isten fényétől megdicsőült. Az ünnepségen részt vett bizonyos Merkúriusz apát, aki egy merész tettre szánta el magát. Az éj leple alatt, elrabolta Szent István jobb kezét, ezt az egyetlen sértetlenül megmaradt mumifikált testrészt. Elvitte a mai Berettyó mellé, hogy ott az ő személyes apátságának templomában elhelyezze. Így akarta növelni annak a templomnak fontosságát, amely az ő bevételi forrása volt, hogy még több zarándokot csalogasson oda. Majd a legenda szerint a Székesfehérvárott őrzött ereklye a török hódoltság idején Boszniába, majd 1590 körül Raguzába, a mai Dubrovnikba került a domonkos szerzetesekhez. 1771 áprilisában Mária Terézia magyar királynő közbenjárásának köszönhetően a raguzai domonkosok visszaadták a Szent Jobbot, amelyet nagy pompával szállítottak Budára. 1771. június 21-én ünnepélyesen adták át megőrzésre az angolkisasszonyoknak. A királynő pénzt is veretett a visszaszerzés emlékére, valamint elrendelte augusztus 20-ának, a király szentté avatási napjának rendszeres megünneplését. Az ereklye első magyarországi „körútja” is hazahozatalakor volt, Győrött és Pannonhalmán tették közszemlére. Így szent királyunk ünnepe eggyé vált az Ő jobb karjának körmenetével. Tehát figyeljünk meg közelebbről a Szent Jobbot, annak ökölbe merevedett ujjait. Lehet, hogy természetes mumifikáció eredménye, de idő fölötti üzenete van, sőt szent királyunk testamentumát, üzenetét nagyon is jól kifejezi. Mit tartott ez a kéz életében? Kardot és keresztet: „A kard szerezte meg a hazát, de a kereszt tartotta meg!” ismerjük a mondást. Míg a kard a posztmodern világunknak csupán jelképes kifejezője a harci jellemnek, annál reálisabb a kereszt fontossága. A hitbe való belekapaszkodást jelenti magyarságunk fennmaradása számára. Ha nem akarjuk, hogy a jövőnk bizonytalan véka alá rejtessék el, és a történelem homályának pora lepje be, mint valami letűnt kultúra csodálatos, ámbár halott sírkövét, akkor nézzünk a Szent Jobbra, a marokba zárt ujjakra, amely a közös erőt mutatja, az egybetartás fontosságát firtatja. Kérjük e szép ünnepünkön Szent István királyunkat, hogy megszűnjön az önzés adta széthúzás átka. Hogy múltunkat senki ne sajátítsa ki, mint ahogy Merkúriusz tette, és ezáltal senki a jövőtől ne fosszon meg. Hogy a Szűzanya országa, amit szent királyunk reánk bízott, amely Nagyasszonyunk mélységesen bölcs anyai szeretetén alapszik, újra felvirágozzék. Magyarok első királyának közbenjárására Mária országa felvirágozzék.
Szép ünneplést mindenkinek!

Balogh Károly plébános beszéde után a koszorúzásra került sor. A jeles nap alkalmából koszorúztak:
Győrság Önkormányzata, Pénzesgyőr Baráti Köre, Egyházkarcsa Önkormányzata, Egyházkarcsai Alapiskola, Királyfiakarcsa Önkormányzata, a Magyar Közösség Pártja és a Híd Párt Helyi Szervezete, Baba Mama Manó Klub, Királyfiakarcsai Óvóda, Királyfiakarcsa Nyugdíjas Szervezete, Királyfiakacsai Vöröskereszt Helyi Szervezete és a Petőfi Baráti Társulás.

A PBT minden évben örökös tagot választ. 2021-ben a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja Bors Imre, kinek a PBT elnöksége megköszönte eddigi önzetlen munkáját.

Az ünnepi megemlékezés a Himnusz énekével zárult.

MEGHÍVÓ!

A Petőfi Baráti Társulás elnöksége szeretettel meghívja Önt és kedves családját, rokonait, ismerőseit az államalapító Szent István királyunk tiszteletére szervezett ünnepségre, amelyre 2021. augusztus 21-én (szombaton) délután 15.00 órától kerül sor a királyfiakarcsai Szent István téren.

A rendezvény keretén belül ünnepi beszédet mond Balogh Károly egyházkarcsai római katolikus plébános.
A megemlékezés koszorúzással zárul.

Mindenkit sok szeretettel várunk a nemzeti ünnepünkön!

Tisztelettel:
ERdős Péter, a PBT elnöke