A Járási Nyugdíjas Szervezetek és a Nagymegyeri Nyugdíjas Egyesület a Nagymegyeri Művelődési Központban 2016. május 24-én tartotta a nyugdíjasok vers-és prózamondók, továbbá verséneklők III. járási seregszemléjét.
A rendezvény mottója: „ A vers kelt-e visszhangot e tájban?“ jegyében zajlott. Kis kitérőként fontos megemlíteni, hogy az idézet Gyurcsó István: „A költő kérdez“ című költeményének első verssorát hirdeti.
Varga László népművelő, történelemtanár, történész, író üdvözölte a megjelenteket, a résztvevőket és az ő vezetésével zajlott a járási versmondók seregszemléje. A szereplők a járás következő községeiből érkeztek: Dunaszerdahely, Vásárút, Dióspatony, Alistál, Nyárasd, Lég, Egyházkarcsa, Felsővámos, Bős, Ekecs és természetesen Nagymegyer.
Azt mondják, hogy a „versmondás“ a „lélek megnyilatkozása“. Mindezt a nagymegyeri találkozó igazolta. Huszonkét „ünneplőbe öltözött lélek“ sokszínű verskínálattal, őszinte emberi tartással adta elő az általa választott anyagot. A nézőteret megtöltötték élettel.
Egyházkarcsát hárman képviselték, nevek szerint Ádám Ilona, Gódány Piroska néni és Ritter Éva néni. Őket Domonkos Mária az egyházkarcsai Nyugdíjas Szervezet elnöknője is elkísérte. Kiemelném, hogy Gódány Piroska néni és Ritter Éva néni a Petőfi Baráti Társulás tagjai.
Hogy milyen költeménnyel, verssel léptek fel a szereplők, akikre büszkék lehetnek az egyes szervezetek, az alábbiakban olvasható:
A fellépésük sorrendjében, megemlítve az előadásukat:
Arčetch Julianna Nyárasd , Radnóti: Nem tudhatom
Kálmán Valéria Vásárút , Heltai J.: Szabadság (részlet)
Ádám Ilona Egyházkarcsa Gódány Á.: A boldogság vándora
Dohorák Emília Nagymegyer Petőfi: A 19.század költői
Gyurkovics Mária Lég , Kormos I.: A kevély kiskakas
Mikos Szabina Ekecs , Kerekes Károly: Kereszt
Simon Erzsébet Lég , Ady E.: Karácsonyi rege
Gódány Piroska Egyházkarcsa Dr.Vonsík Imre: Fohász
Hamar Irén Dunaszerdahely Petőfi S.: Csokonai
Kiss Ilona Lég , Vörösmarty: A vén cigány
László Lenke Alistál , Arany J.: Rendületlenül
Bugár Aladár Felsővámos Radnóti M.: Nem tudhatom
Ritter Éva Egyházkarcsa Reményik S.: Glória
Fazekas Anna Alistál , Tóth Elemér: Vers az anyanyelvért
Barczi Rozália Bős , Petőfi S.: Tündérálom
Kosár Margit Nagymegyer Várnai Zseni: Mintha örökig élnél
Nagyvendégi Gabriella Vásárút, M.Éva: Az én időm
Seregi Klára Dunaszerdahely Petőfi: Távolból
Torma Ibolya Nagymegyer Karinthy F.: Előszó
Ledeczky Valéria Dióspatony, Juhász Gy: Milyen volt, Fejfa,
Ady E: Őrízem a szemed,
John Anderson: Szívem John
Vendég Erzsébet Alistál , Tóth E.: Gyermekkori emlékek
Takács Margit Vásárút , Magyar Ottó: Az élet alkonyán
A huszonkét versenyző közül négyen, Fazekas Anna, Kosár Lenke, Ritter Éva és Bugár Aladár még ráadás verssel is készültek. Az előadók közül ketten, Ritter Éva néni Egyházkarcsáról és Seregi Klára Dunaszerdahelyről énekelt verset, költeményt adtak elő.
A szereplők értékelését a közönségre bízták.
Az első helyezett: Ledeczky Valéria
A második helyezett: Gyurkovics Mária
A harmadik helyezett: Arčetch Julianna
A díjazottak könyvjutalomban részesültek, de minden résztvevő emléklappal és virággal térhetett haza. A program végeztével a járási elnökség nevében Kovács Ferenc elnök mondott köszönetet. Kiemelte, hogy május 24-ének esős, borongós délelőttje „igazi versmondós“ nap volt. József Attila: Kész a leltár című versével mondott köszönetet Varga Frigyes nagymegyeri elnöknek a szervezésért, valamint kiemelte Bugár Aladár személyét, aki egyetlen férfiként szavalt a sok hölgyszereplő mellett.
Csak gratulálni tudunk a meghirdetett vers és prózamondók III. járási seregszemléjéhez, kívánjuk, hogy ez a lelkesedés necsak megmaradjon, hanem terjesszék tovább a járás többi községében is. Külön köszönet az egyházkarcsai szereplőknek, a PBT tagjainak.
Záróként a cikk elején említett és hirdetett Gyurcsó István: „A költő kérdez“ című versének negyedik versszaka adja tovább a szót….
„ Továbbadják a szót – ha még értik – ,
hogy más is értse? – Fiak, unokák!
Bennük élünk, ha ők óvják, féltik
Összedőléstől nyelvünk templomát.“

Jelentős esemény zajlott 2016. május 21-én Németóváron (Bad Deutsch Altenburg). A mai Ausztria területén található templomát István király idejében alapították (1028). Ezt igazolják a templom alapításával kapcsolatos legendák és a temetőben feltárt magyar sírok is. Németóvár temetője melletti Templom-hegyet magasítja egy hatalmas kurgán (domb), mely vélhetően Árpád magyar nagyfejedelem temetkezési helye lehet.
Az ünnepi program szentmisével kezdődött a plébániatemplomban, amelyet dr.Bábel Balázs magyar római katolikus pap, kalocsa-kecskeméti érsek celebrált. A szentmise alatt az egyházi énekeket a Concordia kórus előadásában hallhattuk. A Concordia Kórus Komárom 19. századától eredeztetően énekkari hagyományait és kulturális örökségét felvállalva alakult meg 1990-ben. A kórus tagjai különféle szakmából vannak, de zenekedvelők, akik szabadidejüket áldozzák az európai és ezen belül a magyar kórusmuzsika felelevenítése érdekében. A műsoruk felöleli a zeneirodalom reneszánsztól napjainkig tartó időszakát. A kórus vezetője Stubendek István. A szentmise végeztével kisétáltunk a templom melletti parkban álló Szent István szoborhoz. A bécsi Európa Club, mely 52 éve áll a magyarság szolgálatában, 2015-ben tervezte meg Szent István király mellszobrának felállítását.
A szoboravató alkalmával az üdvözlő szavakat Smuk Andrástól hallhattuk, majd következtek az ünnepi beszédek, elsőként a németóvári polgármestertől, dr. Hans Wallowitsch úrtól. További beszédek hangzottak el Magyarország bécsi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől, dr. Perényi Jánostól, majd Sopron város nevében dr. Brummer Krisztián osztályvezető köszöntötte az megjelenteket. Az ünnepi beszédek után került sor a szobor leleplezésére. Az ünnepi leleplezésnél a következő személyek voltak: dr. Hans Wallowitsch polgármester, dr. Smuk András, dr. Brummer Krisztián, Csáky Pál felvidéki európai parlamenti képviselő és természetesen a szobor alkotója Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész. Az ünnepi hangulatot emelte a komáromi Concordia Kórus szereplése is, Stubendek István karnagy vezetésével. A szobor felavatását, felszentelését dr. Bábel Balázs érsek és Bálint Pavel németóvári római katolikus pap végezték. A szobor felavatása és felszentelése mellett Szent Istvánról elnevezett pihenőt is felavatták.
Néhány mondattal a Szent István szoborról és az alkotójáról: A szobor alkotója Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész, akinek legnagyobb érdeme, hogy szobraival hozzájárult a romániai kisebbség történelmi, néprajzi, irodalmi, zenei és iparművészeti hagyományainak megőrzéséhez és ápolásához.
Díjai: 1995 – az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kolozsvári testvérek díja, 2005-ben a Magyar Művészeti Akadémia Koller – díjasa és 2009-ben Magyar Örökség díj és Marosvásárhely díszpolgára címet nyerte el.
A karcsú talapzaton álló látványos műkő szobrot, a bécsi EUROPA-Club magyar kultúregyesület állíttatta Németóvár községgel együttműködésben. A szobor talapzatán kétnyelvű felirat van: Szent István templomalapító magyar király – Sankt Stephan, ungarischer König, Kirchengründer – 1028.

Az ünnepi nap méltó befejezése a somorjai Harmonia Classica és a Nemzetközi Dunafilharmónia (Internationale Donauphilharmonie) hangversenyével zárult a templomban. A karmester Wolfgang Danzmayer.

A PBT 2016. április 23-án egynapos kirándulást tett Alsó-Ausztria térségébe, Melk és környékére. Bécsben Sándor Renáta idegenvezetőnő várt bennünket, kinek segítségével ismerkedtünk Alsó-Ausztria látnivalóival. Renáta tartalmas, történelmi beszámolóval, információval szolgált végig az utunk során. Köszönet érte! Elsőként Mayerling város kastélyát tekintettünk meg, mely egykoron vadászkastély volt a Bécsi-erdőben, ma kolostor. Mayerling és környéke régebben a Heiligenkreus-i apátság birtokában volt. Ezen a helyen állt a Laurent templom és egy udvarsági ház. Rudolf trónörökös, Ferenc József császár és Erzsébet császárnő egyetlen fia, ezt az egész területet megvásárolta és itt egy vadászkastélyt építtetett magának. 1889. január 30-án Mayerlingben történt az a dráma, ahol a trónörökös és Vetsera Maria bárónő közös halált haltak. Az egykori vadászkastély ma már nem létezik. A tragédia után az uralkodó császár és király a kastélyt lebontatta, a haláleset helyszíne fölé kápolnát építtetett, és egy apácarend számára pedig kolostort.
Rudolf trónörökös nehézségei apjával, a politikai nézetbeli különbözőségek miatt, és rossz házassága Stefánia trónörökösnővel, mind hozzájárultak a dráma kialakulásához.
A látogatásunk alkalmával a templomot, és a múzeumot látogattuk meg. A templom újgótikus stílusban lett átépítve és az oltár azon a helyen áll, (az egykori vadászkastély első emeletén), ahol a két halottat megtalálták. A templom freskókkal gazdagon díszített. Az oltár feletti freskó a császári ház védőszentjét mutatja. Középen láthattuk Szent Józsefet, mint a császár és az egyház védőszentjét. Balra alatta a kis Rudolfot láthatja a látogató, mint a trónörökös védőszentjét. Felette pedig Szent Erzsébet látható. A terem jobb oldali freskóján, egy templomépület modelljével Szent Lipót Ausztria védőszentje látható. A fából faragott kálvária és az üvegablakok, amelyek a szenteket és a címereket, (császári birodalmi korona országait ábrázolják), mind a trónörökös barátainak az ajándéka. A régi cselédszoba egy kis kápolnává lett átalakítva. Ezen kápolna oltára Erzsébet császárnő ajándéka, mely Korfu szigetéről származik. Az oltár oldalán egy szobor található, amely a szenvedő Szűz Máriát ábrázolja, melyet egy Tiligner nevű szobrász készített. A bejáratnál balra található a császári gyóntató fülke és a gyónási zsámoly. A templomból kilépve egy emlékszoba található, információs táblákkal ellátva és Vetsera Mary felállított koporsója is itt tekinthető meg. Továbblépve egy reggeliző helységnek berendezett szobát találunk, melynek bútorai eredeti darabok, a kinti reggeliző pavilonból. Falait festmények díszítik, továbbá korabeli fotók másolatát láthatjuk, és részletes leírásokat olvashatunk.
Mayerling után Melk felé vezetett utunk. A melki kolostor-és apátságban egy Anita nevezetű idegenvezetőnk volt, aki úgyszintén nagyon tartalmasan, szépen vezetett végig a látnivalókon. Elmondható róla, hogy hatalmas élménnyel, szaktudással tartotta a tárlatvezetést, amit mindnyájan nagyon köszönünk neki. Meglátogattuk Ausztria barokk stílusban épült legnagyobb egyházi épületét, mely az UNESCO világörökség része. 1000 éve Alsó-Ausztria szellemi és kulturális központja. A már messziről látható, várként emelt pompás barokk stílusú épületegyüttes a Duna mentén, csodálatos természeti tájba ágyazva, világhírű kolostori könyvtárral, pompás díszítésű templommal, felbecsülhetetlen egyházi kincsekkel, hatalmas angolparkkal, impozáns épületegyüttessel az érdeklődők százezreit bűvöli el évről-évre.
Az apátság története: A Wachaut nyugatról őrző, stratégiai helyen lévő, a Duna felett 57 méterrel magasodó sziklaplatóra a 10. században, egy római erőd maradványaira a Babenbergek, Ausztria urai építettek egy várat. 1089-ben II. Lipót őrgróf kolostort alapított itt és a bencéseknek adományozta. Már a korai időszakban értékes kincsekkel és relikviákkal gazdagodik, és a Babenbergek temetkezési helye lesz. 1113-ben ide helyezik Szent Kálmán földi maradványait is. Jézus-keresztjének relikviája – mint adomány IV. Rudolftól – reményt adott egy új gazdagabb korszakra, ám 1689-ben a török csapatok porig égetik az épületegyüttest.
Berthold Dietmayr apát állhatatos újjáépítési elgondolásának barokk körvonalai indítanak el egy fényes korszakot, melyben nemcsak a rendi élet szilárdul itt meg, hanem új apátsági templom, újraszervezett könyvtár, újjáépített épületegységek készülnek el. Az apát Jakob Prandtauer építészt bízza meg a kolostor és a templom építésével 1702-ben, az építkezés olyan nagyszabású, hogy az apát saját szerzetestársai is lázadoznak az aszkétizmusuknak totálisan ellentmondó drága projekttel szemben. A munkálatok ideje alatt az apát és Prandtauer is meghal, a komplexumot, tanítványa Josef Munggenast fejezi be 1747-ben. Közel ezer éve a melki apátság az ország egyik legfontosabb szellemi, kulturális és intellektuális központja, köszönhetően főleg nagy tekintélyű, patinás iskolájának. Napjainkban is megszakítás nélküli vallási életet élnek az itt szolgálatot tartó bencés szerzetesek.
Az apátság látogatásáról:
A Melki apátság a jellegzetes sárga színű épületegyüttesével dominánsan uralja a tájképet, 320 méter hosszú, háromemeletes déli frontja szinte összenyomja a barokk óváros aprónak tűnő házait. Legjelentősebb látnivalói a káprázatos díszítésű apátsági templom, a pazar könyvtár, a pompás Márvány-terem és a Császári-szárnyban lévő kiállítások, no meg a páratlan panoráma az erkélyről. A keleti oldalon nyíló, két kerek bástya által közrefogott főkapun jutunk az épületbe, a kaput Szent Kálmán és Szent Lipót szobrai őrzik, melyek Lorenzo Mattielli művei 1718-ból. A bejárati csarnok kapuját az apátság védőszentjeinek, Szent Péter és Pálnak a szobrai őrzik, a mennyezetet Szent Benedeket ábrázoló freskó díszíti.
A Prälatenhof a kolostor legnagyobb udvara, közepén kétmedencés, barokk díszkút áll. Innen jutunk be az apátság gyűjteményeinek helyet adó déli szárny Császár-traktusába. Az osztrák uralkodók arcképeivel díszített hosszú, 196 méteres Császári folyosóból nyíló 88 díszterem, 11 termében rendezték be az apátsági múzeumot. Az itt lévő termekben sok vendég szállt meg hajdanán, több osztrák császár, de még Napóleon is tartózkodott itt. Számtalan értékes egyházi kincset, relikviát mutat be a kiállítás, köztük egy nagyon szép eredeti gótikus szárnyas oltárt. Az új Apátsági Múzeum pedig a modern kor jegyében fény, hang és médiaeffektek felhasználásával mutat számítógépes animációkkal többet az apátság múltjából. A melki apátságban tett látogatás fénypontja minden kétséget kizáróan a Márvány-terem és a művészi kialakítású Könyvtár.
A Márvány-terem a kolostor egyik legszebb része, a kétszintes terem mennyezetén Paul Troger káprázatosan szép freskója, melynek középpontjában Athéna Istennő látható egy oroszlánok által húzott kocsin, mint a tudás és felvilágosodás allegóriája. Nevével ellentétben a teremben sok márványt nem találunk, még az oszlopokat is csak annak látszó stukkók fedik.
Kilépve a templom főhomlokzata előtti Kálmán-udvarra, az ún. Altane félköríves balkonjáról páratlan panorámában gyönyörködhettünk. A templom látogatása előtt még az északi szárnyban lévő könyvtárba néztünk be, mely a kolostor egyik leglátványosabb része. A kollekció 100 000 kötetet, 1800 kéziratot és mintegy 1000 ősnyomtatványt foglal magába. A mennyezetig húzódnak a gyönyörű, fából faragott polcok, a mennyezetet Paul Troger zseniális, hűséget szimbolizáló freskója ékesíti. A könyvtárból egy látványos csigalépcsőn jutottunk le a templomba.
Apátsági templom:
Az épületegyüttes szíve a barokk stílusú templom, melynek építését 1702-ben Jakob Prandtauer kezdte el. Már halála után 1738-ban, tanítványa Josef Munggenast fejezte be. A 64 méter magas nyolcszögletű kupolával ellátott tornyai alatt a homlokzat előtt két védőszent – Péter és Pál – szobra áll. A gazdagon tagolt, művészien hullámzó főhomlokzatból nyíló kapun léptünk be a templomba. A templombelsőt a legszebb barokk alkotásnak tartják az Alpoktól északra. A tágas, magas templomhajóhoz kétoldalt 3-3 kápolna kapcsolódik. Az egész belső teátrális kialakítású, a világos belsőt a barnás vörös szín dominálja, súlyos aranyozással. A mennyezeti freskókat és az oldalkápolnák festményeit Johann Michael Rottmayr, az osztrák barokk nagy alakja festette, de néhány kápolnában Paul Troger alkotásait is láthattuk. A lenyűgöző főoltárt olasz mesterek építették, a baldachin alatt Szent Péter és Pál szobraival. A gazdagon aranyozott szószék kicsinek tűnik, de annál pompásabb díszítésű.
Apátsági park:
Az apátság keleti oldalán fekvő impozáns parkja tavasztól őszig látogatható, benne a 250 éves hársfasorral és a barokk kerti pavilonnal.
Melk után rövid megálló volt Dürnsteinben, a hajóállomásnál. Dürnstein kellemes hangulatú kisváros, a Krems-Land kerületben és közvetlenül a Duna mellett találjuk. Az autóbuszból a táj képét figyelhettük meg, a meredek és lépcsőszerű szőlőskerteket, amelyeket fekvésűkből kifolyólag bizonyos helyeken csak kézi munkával lehet ápolni és karbantartani. Ismert Dürnstein várromjai, mivel itt, a Wachau közepén raboskodott a 12. században Oroszlánszívű Richárd angol király.
Utolsó megállónk Krems városkában volt. Krems az egyik legöregebb osztrák város, itt található Gozzo vár, Ausztria legjelentősebb középkori épülete. A kiránduló a múlt és a jelen közötti kontrasztot különösen jól megfigyelheti itt Kremsben. Számtalan különleges remekművel csábítja a turistákat. A látnivalók sora a Duna partján található, új Krems-Stein hajóállomással kezdődik, amelyet előszeretettel titulálnak „Wachau bejáratának” is. Nem csoda hát, ha a hajóállomás egy hatalmas fémkapura emlékeztet. Krems környéke csendes, nyugodt kikapcsolódást kínál, jó borvidék, messze földön híres gyümölcs termesztő területe van , ilyen például a barack, „Marille” – (sárgabarack Ausztriában). A régi épületeivel és a környező tájjal sok vendéget csábít.
Az Alsó-Ausztriai kirándulásról gazdag élményekkel tértünk haza. Köszönjük Erdős Péternek, a PBT elnökének a kirándulás szervezését.
A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

„ Tisztelt őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.“
(Wass Albert)

A Petőfi Baráti Társulás 2016. március 13-án ünnepelte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóját.
Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Ez a nap jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
A királyfiakarcsai kultúrházban tisztelettel köszöntöttük vendégeinket: Dr. Várkonyi Gábor történészt, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszék oktatóját és kedves feleségét, Várkonyi-Nickel Rékát, Rieger Tibor szobrászművészt, a Kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület képviselőit, Mednyánszki János vezetésével, a nemeshodosi „A Megmaradásunkért Polgári Társulást, a Varga házaspárt, kisfiukkal Zaránd Ágostonnal, Egyházkarcsa polgármesterét és alpolgármesterét, Királyfiakarcsa polgármesternőjét, továbbá a PBT tagjait, falubelieket, barátokat, ismerősöket.
A megemlékezésünk elején Varga Zaránd Ágoston kisiskolás lépett a színpadra, aki elkápráztatta a közönséget. Zaránd Ágoston magabiztos, határozott fellépéssel Debreceni Szappanyos Jánostól a „Vitézek üdvözlete Bocskai fejedelemhez“ szóló katonaéneket adta elő. Köszönjük Zaránd Ágostonnak, a sokoldalú tehetséges kisdiáknak!
A kultúrműsorunk a nemeshodosi „A Megmaradásunkért Polgári Társulás“ szereplésével folytatódott , mely kultúrcsoport vezetője, szervezője Csepi György. A nemeshodosiak fellépéseit, a műsorukat a környékbeliek jól ismerik. Fontos számukra a hagyományőrzés, a hagyományok felélesztése, különféle tevékenységek létrehozása, mely programok közelebb hozzák az embereket egymáshoz. Örülünk, hogy a „Megmaradásunkért kultúrcsoport“ Királyfiakarcsán is bemutatkozott. Az előadásuk befejeztével megszólalni sem tudtunk. Szívet, lelket melengető fantasztikus előadásban volt részünk. A közönségünk állva tapsolt! Csak gratulálni tudunk a kultúrcsoportnak és további szép sikereket, fellépéseket kívánunk nekik. Mint Csepi Györgytől, a kultúrcsoport vezetőjétől, szervezőjétől megtudtuk, most a márciusi ünnepségek kapcsán napi szinten vannak fellépéseik, de nemcsak a környék falvaiban, hanem Magyaroszágra is készülnek ezzel a fantasztikus műsorral, mely minden résztvevő számára igazi feltöltődés a magyarságunkból.
A felemelő ünnepi beszédet dr. Várkonyi Gábor magyar történész, habilitált egyetemi docens előadásában hallhattuk meg. Ahogy az egyik Társulás tagunk jegyezte: Várkonyi Gábor méltó módon összefoglalta a történteket, minden szavát itták a jelenlevők!
Néhány gondolattal a Fáma díjas történészről: a középiskoláját a salgótarjáni Bolyai Gimnáziumban végezte, majd az ELTE BTK magyar- történelem szakos hallgatója volt. Kutatási területe a kora újkori magyar politikai gondolkodás fejlődése, művelődés-és társadalomtörténet, történeti ökológia, a társadalmi nemek története, a kora újkori angol követség működése Konstantinápolyban. Könyve, számos közleménye, szakcikke, szaktanulmánya, monográfiája jelent meg. A PBT ezúton köszöni a Várkonyi házaspárnak, hogy elfogadták a meghívásunkat.
A színvonalas program után átsétáltunk a koszorúzáshoz, a községháza szomszédságában álló 1848/49-es szabadságharc emlékére készített táblához, melyen Petőfi arcképe figyel és néz ránk. Ezen a délután a következők koszorúztak:
Dr. Várkonyi Gábor történész feleségével Várkonyi-Nickel Rékával
Királyfiakarcsa Önkormányzata
Egyházkarcsa Önkormányzata
Egyházkarcsai Alapiskola
Kismegyeri Napoleon Hagyományőrző Egyesület
A Nemeshodosi „A Megmaradásunkért kultúrcsoport”
Királyfiakarcsai Manó Klub

Petőfi Baráti Társulás
A koszorúzás a himnusz eléneklésével ért véget.
Köszönjük, hogy a jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket!
A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

A PBT 2016. február 20-án, Erdőhátkarcsán rendezte meg a XIV. hagyományos karcsai borversenyt. 2016-ban 27 fajta bor került elbírálásra, ebből 15 fajta fehér, 6 rose és 6 vörösbor.
A zsűri tagjai: Parcer Iván, Németh Sándor, Bodó Pál, Miklós Attila és Kocsis Attila voltak.
A zsűri elnöke, Parcer Iván ismertette a borkóstolás jellemzőit, szabályait, szólt a pontozásról, a degusztációs borlap helyes értékeléséről és vezetéséről.

Személyek, akik a boraikkal beneveztek a borversenyre: Mészáros Dénes, Horváth Lóránt, Kovács János, Erdős Ottó, Kovács László, Gajdošík József, Mészáros László, Méhes János, Krascsenics Ferenc és Horony István voltak.

A fehérbor kategóriájában a győztes bortermelők:
I. helyezett: Mészáros Dénes – Zöld veltelini
II. helyezett: Méhes János
III. helyezett: Horváth Lóránt

A roséborok nyertese Kovács László, aki a borversenyen a Zweigelt –roséjával mutatkozott be.

A vörösborok kategóriája:
I. helyezett: Gajdošík József – Cabernet Franc
II. helyezett: Méhes János – Kékfrankos Zweigelt (2013)
III. helyezett: Méhes János – Kékfrankos Zweigelt (2012)

Közönségdíj:
I. helyezett: Gajdošík József – Cabernet Franc
II. helyezett: Méhes János (fehérborral)
III. helyezett: Méhes János – Kékfrankos Zweigelt (2012)

A finom ételek elfogyasztása mellett vidám hangulatban telt el a XIV. hagyományos karcsai borverseny. A borok értékelése „profi“ módon, táblán is jelezve volt, köszönet ezért Csiffári Ferencnek. De köszönet illeti a tábla készítőit is, akik a következő személyek voltak: Nagy Dániel, Erdős Péter, Csiffári Ferenc és Hervay László.

Nem utolsó sorban köszönet a szervezésért, a kiszolgálásért és mindennemű segítségért.

A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

2016. február 7-én a királyfiakarcsai kultúrházban a Jókai Színjátszó Társulat, László Miklós: Illatszertár című vígjátékával mutatkozott be.
László Miklós (1903 Bp.-1973 New York) színész ezt a vígjátékát 1936-ban írta. Igazi szívmelengető, szerelmes történet és egyben a magyar drámairodalom egyik legkeresettebb exportcikke is. A darab Budapestről indult a Révay utcai Színházból (anno Pesti Színház, ma már Centrál) és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle.
Miről is szól ez a vígjáték:
Karácsony közeledik, a békebeli illatszertár forgalma a csúcson. Az egyik boltos, Asztalos úr eközben is szerelmes, és örül, hogy az ünnepet a még sosem látott kedvesével töltheti. De a bolt tulajdonosa, Hammerschmidt úr furcsán kezd viselkedni Asztalossal. Munkahelyi viszály az oka? A kiállhatatlan és ellenséges Balázs kisasszony – aki még a fogkrémes tubust sem tudja rendesen megtölteni – fúrja Asztalos urat? Vajon tényleg eléri, hogy éppen karácsony napján veszítse el állását? Ráadásul a szerelme sem válaszol a levelére…..Asztalos úr élete, úgy tűnik, visszavonhatatlanul rosszra fordul, éppen karácsony ünnepén. Vagy mégsem?
Az Illatszertár című darabban sok humor van, jóízű, kabaréhumor, de időnként bőven ad alkalmat az elérzékenyülésre is.
Ezt a darabot a Jókai Színjátszó Társulat fantasztikus hangulattal adta elő. Igazi „profi“ színészek játszották ezt a vígjátékot, bemutatva, hogy a szerethető kisemberek hogyan küzdenek a magánnyal, kergetik a boldogságot, ami ott van az orruk előtt. Az Illatszertárt finom humorú, békebeli szerelmes mesének tartják, és a vígjáték nem az elmúlás, hanem az egymásra találás jegyében zajlik.
A közönségünk hatalmas tapssal köszönte meg a Színjátszó Társulat játékát, akik sikert sikerre halmoznak az előadásukkal. Minden szereplőnek csak a köszönetünket tudjuk kifejezni.
Mint megtudtuk, a Jókai Színjátszó Társulat 11 éves és 15 taggal működik. A csoport alapítója és vezetője Farkas Anna valamint Mészáros Beáta, aki Anna mellett úgyszintén felelőse és rendezője a társulatnak. A tagok között van polgármester, angoltanár, óvónő, ács, villanyszerelő…..A kulisszákat maguk készítik és mindenki segít. Farkas Imre, Jóka polgármestere a szereplésével már kiérdemelte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. Az Illatszertár című darabban úgyszintén fantasztikus alakítással játszotta a megcsalt Hammerschmidt drogéria tulajdonos szerepét, aki a darabban végül megbékél a helyzetével és visszamegy rosszabb sorsra érdemes feleségéhez. De természetesen minden szereplő munkáját dícséret illeti.
Fantasztikus vasárnapi, színházi előadásban volt részünk, köszönjük!
Gratulálunk a szereplőknek, a rendezőknek és a társulat minden tagjának, további szép sikereket kívánunk nekik.
A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

2016. január 24-én került sor a PBT második rendezvényére, mely a Magyar Kultúra Napja alkalmából zajlott Királyfiakarcsán, a helyi kultúrházban. Sok szeretettel köszöntöttük a vendégeinket: a „Hazajáró“ turisztikai műsor két főszereplőjét, Kenyeres Oszkárt a családjával együtt és Jakab Sándort, továbbá Rieger Tibor szobrászművészt Budapestről, Stroud (Hildegarde és Ian) házaspárt úgyszintén Budapestről, a Megmaradásért Polgári Társulás elnökét Csepi Györgyöt Hodosból, Brogyányi Mihály idegenvezetőt Pozsonyból, a Varga családot Dunaszerdahelyről, Hodosi Pétert Csallóközkürtről és természetesen a PBT tagjait, a falubelieket, barátokat, ismerősöket.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, annak tiszteletére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén.
A Himnusz megzenésítésére 1844-ben került sor, egy pályázat keretében, amelyet Erkel Ferenc, az akkori Nemzeti Színház karmestere nyert el. A művet pedig 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban. Hivatalos, állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel először. A Magyar Kultúra Napján nagyobb hangsúlyt kapnak az egyes kultúrális rendezvények és egy-egy esemény kapcsán, sokan, sokféle módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kultúrális, művészeti életünk értékeiből.
Királyfiakarcsán ezen a napon a Hazajárókkal tettük emlékezetessé a Magyar Kultúra Napját. De ezen a napon egy “igazi kis tehetség” is bemutatkozott Királyfiakarcsán. A dunaszerdahelyi Varga Zaránd Ágoston szavalattal, énekkel, több hangszer megszólaltatásával emelte az ünnepségünk hangulatát. Szívből gratulálunk a kisiskolásnak. Zaránd Ágoston bemutatkozása után a Hazajárók vették át a szót.
A Hazajáró szerkesztője Kenyeres Oszkár, történelem szakos tanár, Vác szülöttje. A másik fő szereplő Jakab Sándor, aki Ipolyságon született. Sándor számára is, mint felvidéki magyarnak fontos, hogy nemcsak Ipolyságon és környékén, hanem az egész Felvidéken erősítsék a magyarokban a büszkeséget a haza, a történelem és a nyelv iránt.
A „Hazajáró“ műsor 2011-től látható a Duna Televízión. Célja, hogy a határon túl is, az anyaországi magyarság között felélesztje az utóbbi évtizedekben megszakadt kapcsolatot. Ma már sokan ismerik Kenyeres Oszkár (aki megszállott túrázóként is ismert) és Jakab Sándor munkásságát. Hogy mennyire sikeresek, bizonyítja, hogy a Hazajáró magazinműsor 2012-ben Magyar Örökség díjas lett. Minden magyart meg akarnak szólítani, legyen az Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Felvidék-Csallóköz vagy Őrvidék. A műsoruk Bocskai díjban is részesült, valamint egy emlékérem tulajdonosai is, amit Salgótarján városától kaptak.
A Hazajárók meséléssel, filmvetítéssel tették számunkra emlékezetessé és gazdaggá ezt a napot. A kisfilmek bejátszása során beszéltek arról, hogy milyen szempontok szerint döntik el, hogy Kárpát-medence mely tájára irányul a következő forgatás, hogy milyen viszontagságokkal kell szembenézniük, gondolva itt az időjárásra (köd, eső….), a kóborló kutyákra stb. A Hazajárók stábja hétről-hétre bakancsot húz és nekiindulnak az útnak, hogy turista szemmel keresztül-kasul bebarangolják Kárpát-medence varázslatos tájait, természeti, kultúrális és történelmi értékeit, emlékeit. A műsoruk nézése kapcsán láthatjuk, hogy hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral, akár csónakkal, kenuval haladnak a vándorútjuk során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és sajnos „véráztatta harcmezőkön“ át egészen a patinás városokig, megannyi magyar emlék kíséri a Hazajárók útját. Az ő műsoruk révén, mi nézők is bepillantást nyerünk Kárpát-medence népének hétköznapi életébe, mindennapjaikba, a megmaradásért való küzdelembe.
A néző a műsoruk során gyönyörű versekkel, versrészletekkel ismerkedhet meg, továbbá érzelmekre ható zenei aláfestés is gazdagítja a műsort, amik között a nemzeti rock nagy neveit is bátran használják a szerkesztők, mint a Kárpátia, Ismerős arcok…..mindezek célja a magyarságtudat erősítése.
A Hazajárók előadása révén betekintést kaptunk arról is, hogy hogyan állítják össze a felvett filmanyagot, milyen előkészítő munkák és feladatok várnak a stáb minden egyes tagjára. Mint megtudtuk, a sikeres forgatás érdekében minden résztvevő nem kevés súlyt, terhet is cipel (kamera, fényképezőgép, cuccaik…) magával hegyeken-völgyeken keresztül.
Mindnyájan nagyon örültünk, hogy személyesen is találkozhattunk Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral és köszönettel tartozunk nekik a tartalmas előadásért, a beszámolókért, a gazdagon összeállított filmvetítésért. További szép sikereket kívánunk a Hazajárók stábjának.
A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

Tisztelt Tagság !
Elérkezvén az ádventi időszakhoz, újra időszerű, hogy hírlevéllel forduljak a tisztelt tagság felé, amelyben beszámolnék az idei esztendő második feléről, illetve ismertetném a 2016 –os esztendő első félévének a programját.
Sajnos az esztendő második felében is volt Társulásunk életében szomorú esemény, hiszen augusztus havában végső búcsút vettünk Bartal György tagtársunktól a királyfiakarcsai temetőben. Gyuri bácsi emlékét tisztelettel megőrizzük. Az idei esztendőben még egy rendezvény keretén belül lesz módunkban találkozni, mégpedig december 29-én este 18.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban, amikor is a pénzesgyőri barátainkkal egyetemben fogjuk elbúcsúztatni a 2015 –ös esztendőt. A 2016 –os esztendőben immár 15 éves lesz a PBT. Ezért a hagyományoktól eltérően már az új év első napján módjában lesz mindazoknak találkozni egymással, akik jegyet váltanak az újévi gálakoncertre, amelyre a síposkarcsai faluházban kerül sor este 18.00 órától. A gálakoncert keretén belül fellép a Metropolitný orchester Bratislava 18 tagú zenekara, akik az Opera Trio, a Magyar Állami Operaház és a Szlovák Nemzeti Operaház kiváló énekesei számára fogják biztosítani a zenét. A gálakoncert két felvonásban kerül megrendezésre, így a szünetben lehetőség nyílik egy pohár pezsgővel koccintani illetve BUÉK –ot kívánni egymásnak. A belépőjegyek csak elővételben 20 eurós áron lesznek kaphatók. ( Erdős Péternél, Egyházkarcsai Községi Hivatalban, Kevický Tündénél.)
2016. január 24-én délután 15.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban kerül megrendezésre a Magyar Kultúra Napja. Ez alkalomból vendégeink lesznek a Duna Televízióból jól ismert Hazajáró Honismereti és Turista Egylet stábja, akiknek küldetésük a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítése, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel. A Kárpát – medence tájainak természeti- és kultúrális értékeinek, történelmi emlékeinek megismertetése, a természeti környezet és az épített örökség védelme és átörökítése, a kárpáti természetjárás hagyományainak éltetése. Mindezek révén annak tudatosítása, hogy a sokszínű Kárpát- medence és a benne élő magyarság – a Szent Korona oltalma alatt – egy és oszthatatlan. Az Egylet serkenteni kívánja az elszakított területekre történő kirándulásokat, az ott élő magyarokkal való testvéri, kultúrális és gazdasági kapcsolatok erősítését, az egymásra találást. Az Egylet célja továbbá történelmi hazánk szépségeinek és emberi erényeinek felmutatásával, a test, a szellemi és a lélek építésével a hamis illúziók világában élő embereket visszavezetni az alapvető örök értékekhez az égi törvényekhez.
2016.február 7-én délután 15.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban a Jókai Színjátszó Társulat a Liliomfi című darabját fogja bemutatni.
2016.február 20-án délután 14.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban kerül megrendezésre a már hagyományos Karcsai Borversenyre. Mivel egyre többen foglalkoznak rozé bor készítésével is, ezért e kategóriát is meghirdetjük. A hagyományokhoz híven fajtánként 5drb 0,7 literes zöld üvegben leadott borral lehet jellentkezni. Az eredményhírdetés után ínyenc falatok jó cigányzene kíséretében lesznek felkínálva. Belépődíj a szokásos 15 euró / személy.
2016.február 27-én a Pepitatours utazási iroda szervezésében színházlátogatás lesz Budapestre, mégpedig az operettszínház művészei ( Janza Kata, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Bálint Adám, Falusi Mariann) az Amerikai komédia című darabot mutatják be. Az előadás este 19.00 órakor kezdődik, melyet 3 fogásos vacsora előz meg. A részvételi díj 40 euró.
2016.március 5-én a cserkészligetben reggel 8 órától disznóvágás lesz. Finom ételek, italok várják az érdeklődőket 10 eurós részvételi díj befizetése fejében.
2015. március 13-án délután 15.00 órától a királyfiakarcsai kultúrházban emlékeznénk meg az 1848-49 –es szabadságharcról és forradalomról. Részletes programról az ünnepség előtt meghívón keresztül fog értesülni a tisztelt tagság.
2016.március 19 –én délután 14.00 órától brigádot tartunk a cserkészligetben. Mivel az őszi nagytakarítás elmaradt , ezért kérem a tagságot, hogy tavasszal minél nagyobb számban vegyünk részt ezen a brigádon. Szíves megértésüket előre is köszönöm.
2016 április 23-án egy napos kirándulást szervezünk Alsó – Ausztriába, ahol Szent Benedek – rendi apátságot tekintenénk meg. A melki apátság több mint 900 éves egyházi és kulturális központ, a világörökség része. Ausztria egyik legjelentősebb barokk építménye.Hazafelé megállnánk vacsorázni Dunakilitin a híres Sári – csárdában.
2016.május 7-én délelőtt 10.00 órától tartanánk a cserkészligetben a hagyományos lábtenisz bajnokságot illetve a bogrács partikat.
2016 május 27-29-én három napos kirándulást szervezünk három ország érintésével. Mégpedig május 27-én reggel 5.45 –kor indulás Dunaszerdahelyről a kultúrház elől, majd felszállás 6.00 órakor Királyfiakarcsán a Községi Hivatalnál. Az első megállónk Szombathely városa lesz, ahol helyi idegenvezető kíséretében megtekintenénk a város nevezetességeit. Közös ebéd egy exklúzív belvárosi étteremben. Immár megebédelve folytatnánk utunkat Zalaegerszegre, ahol szintén helyi idegenvezetővel barangolnánk be a látnivalókat. Érkezés Nagykanizsára, ahol elfoglalnánk szálláshelyünket a Hotel Centrálban. ( kétágyas, fürdős, TV-s szobák ). Másnap a reggeli elfogyasztása után letenyei határátlépéssel indulás Horvátországba. Első állomásunk a horvát Zagorje kulturális központja Varasd. Városnéző sétánk során a kedves barokk óváros látnivalóival ismerkedünk: Vár és Városi Múzeum, Városháza, Draskovic – palota, Keresztelő Szent János – templom. Ezt követően ellátogatunk a nagyon jó állapotban fennmaradt trakoscani várkastélyba, amely kellemes környezetével, mesterségesen kialakított tavával, gondozott parkjával a környék kedvelt kirándulóhelye. A Kastélymúzeum megtekintése. Továbbutazás Szlovéniába, ahol közös ebéd vár bennünket, helyi szlovén specialitások. A Dráva két partján elterülő kisváros, Ptuj nevezetességeit tekintjük meg rövid sétánk során: a Dráva – torony, Városháza, Szent György templom, Dominákus kolostor. A városnézést követően felkeressük a reneszánsz Ptuj-i várat, ahol farsangi maszk-, hangszer-,fegyverkiállítás, török portrégyűjtemény, valamint a kastély egykori életét bemutató tárlat várja az idelátógatókat. A nap zárásaként látogatás a lendvahegyi Cuk Borházban ahol finom vacsora és borkóstoló vár bennünket. Az egésznapos kirándulást kiváló idegenvezető kíséretében abszolvájuk. Harmadnap a reggeli elfogyasztása után csomagolás és irány Zalakaros a híres fürdőváros. A fürdőzők 3 órás jeggyet válthatnak, míg a többiek netán a város látnivalóit tekinthetik meg ez idő alatt. Utána irány Sümeg városa, ahol kiadós ebéd vár ránk, majd Somlóhegy, ahol Csordás – Fodor borházban ( a sokunk által ismert Piroska néninél ) borkóstoló. Hazatérés az esti órákban.
Részvételi díj 170 euró / személy – teljes ellátással. ( szállás, autóbusz, 2x reggeli, 3x ebéd, 2x vacsora, 2x borkóstoló, belépők, idegenvezetés ). Az első félévet a pénzesgyőri barátaink fogadásával zárjuk, melyre 2016.június 25-én kerül sor. A program készítése még folyamatban van, részleteiről a későbbiek folyamán értesítjük a tisztelt tagságot.
Szokásainkhoz híven a jövő év nyarára is készítettünk kirándulást, amelyet 4 naposra tervezünk.
2016. augusztus 14- től- 17-ig, mégpedig Matyóföld szívébe, fővárosába Mezőkövesdre illetve annak környékére. E kirándulásra a kevesebb utazás, inkább a több pihenés lesz a jellemző.
Program: Indulás 5.45 órakor Dunaszerdahelyről a kultúrház elől, majd 6.00 órakor Királyfiakarcsáról. Mezőkövesdre való megérkezésünk után elszállásolás ***Hajnal Hotelban, amely Észak-Magyarország egyik leghíresebb termálfürdőjében Zsóry – fürdőn található, Gyógy- és Wellness szálloda. A szállodában ingyenes gyógy és welness szolgáltatások állnak majd a rendelkezésünkre: Saját gyógyvizes medence,szauna,pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, gőzkabin, merülő medence, konditerem, asztali tenisz, biliárd, asztali foci. Ebédet a város egyik előkelő éttermében fogjuk elfogyasztani, majd helyi idegenvezető kíséretében városnézésre kerül sor. Nevezetességek megtekintése után szabad program. Mindhárom este a vacsora a szálloda éttermében lesz felszolgálva, csakúgy mint a reggelik is.Másnap a reggeli után Szilvásváradra indulunk, ahol helyi idegenvezető várni fog bennünket a lótenyésztési telepen, ahol megtekintjük a kocsi- és fotókiállítást, a karámban az az évi születésű kiscsikókat, a kanca istállót. Majd fogatokra szállunk és elkocsikázunk a Pallavicini őrgróf parádés istállójához, ahol ma a szilvásváradi ménes legszebb apaállatai kapnak helyet. A program a szabadon legelő ménes megtekintésével folytatódik, ahol 100-130 lovat láthatunk majd közvetlen közelről: az anyaállatokat és az adott évben szülletett kiscsikóikat. A ménes megtekitése után 20 perces vonatozás következik és érkezés a kisvasút végállomására, a csodálatos természeti környezetben lévő Gloriett- tisztásra, ahol pálinkás köszöntővel várnak Bennünket. A köszöntés után ismertetik velünk a pisztráng szabadtűzi sütésének fortélyait, majd nyársra tűzött pisztrángot és szalonnát kapunk és magunk sütjük készre az ebédünket. A program közben hordóból lopózott bort kóstolhatunk korlátlan mennyiségben. A program szalajka völgyi sétával zárul, melynek során megtekinthetjük a csodálatos szépségű Szalajka – völgy látnivalóit: a Fátyol – vízesést, a Szabadtéri Erdei Múzeumot, a Szikla – forrást és a pisztrángtenyészetet. Harmadnap reggeli után indulás Hortobágyra, amely a világörökség része. Hortobágyon megállunk a kilenclyukú hídnál, megtekintjük a pusztamúzeumot, a piacot majd Hortobágyi kocsikázás fog következni. Ebédelni Európa legnagyobb összefüggő szikes pusztájának szívében található Hortobágyi- Csárdában fogunk. A finom ebéd után ellátogatunk a Tisza – tóhoz, ahol lehetőség nyílik csónakázásra is. Negyedik nap Heves megye székhelyére Egerbe látogatunk el. Helyi idegenvezető segítségével meglátogatjuk a város nevezetességeit. Egri bazilikában meghallgatjuk az orgonajátékot, amely bizonyára mindannyiunk számára maradandó élményt fog nyújtani. A koncert után ebédelni megyünk melyet összekötünk borkóstolóval is. Remélhetőleg a finom egri boroknak köszönhetően jó hangulatban búcsúzunk Egertől és érkezünk majd haza az esti órákban. A kirándulás ára 225 euró / személy. Az ár tartalmazza: utiköltség, előkelő szálloda, 3x reggeli, 4x ebéd, 3x vacsora, 1x borkóstoló, idegenvezetés, belépők, kocsikázás, vonatozás. Gyermekek 10 éves korig a szállás és a vacsora díjából 20% kedvezményt kapnak.
A rendezvényekre 2016.január 24- én a Magyar Kultúra Napján lehet majd feliratkozni, akkor kerül majd befizetésre a tagsági illeték is.( 10 euró/ személy ).
Wass Albert szép gondolataival szeretnék minden kedves PBT tagnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánni.
Üdvözlettel: Erdős Péter

Wass Albert:

Karácsony készül emberek !
Szépek és tiszták legyetek !
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehesstek !

2016. január első napján került sor a PBT nagyszabású előadására, az újévi gálakoncertre, mely az egyházkarcsai faluházban került megrendezésre. A rendezvény védnöke Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere. A zsúfolásig megtelt faluházban elhangzott, hogy az újévi gálakoncerttel hagyományt szeretnénk teremteni Alsó-Karcsán. Erdős Péter, a PBT elnöke a köszöntőjében jelezte, hogy a 2016-os év a Társulás működésében és tevékenységében jelentős dátum, mivel a fennállásának 15 éves évfordulóját ünnepli. Gódány László, Egyházkarcsa polgármestere az ünnepi köszöntőjében szintén kiemelte, hogy a település életében is a 2016-os év jubileumi év, az írásos emlékek arról tanúskodnak, hogy 800 éves. Egyházkarcsa évközi rendezvényei ennek jegyében zajlanak, melyek méltóképpen kerülnek megrendezésre. Az alábbiakban a polgármester úr elhangzott ünnepi köszöntője olvasható:

“Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt vendégek!
Kedves közönség!

A karácsony meghittsége, békéje és szeretet-üzenete még visszhangzik a szívünkben, a szilveszteri harsonák még a fülünkben zúgnak, de ismét egy új évbe léptünk, s már most bizton elmondhatjuk róla, nem lesz könnyebb, mint amelyiket mögöttünk hagytunk. A karácsony sugallta nyugalomra és bölcsességre azonban ezután is szükségünk lesz.
A 2016-os esztendő egy nagyon jelentős dátum településünk életében. Ebben az évben ünnepeljük a Karcsákról szóló első írásos emlék 800. évfordulóját. E tiszteletreméltó történelmi eseményre egész éves ünnepségsorozattal készülünk, ennek első állomása a mai, újévi zenei hangverseny, amelyet közösen a Petőfi baráti társulással szervezünk.
Célunk az, hogy falunk közösségi és kulturális téren is tovább fejlődjön, mert erre is szüksége van az itt élő embereknek.
Egyházkarcsán mindig van motivációnk a cselekedetre, itt mindig van miért és van kiért együtt dolgoznunk. És aki nálunk részese a mindennapoknak tudja, hogy bajban és örömben egyaránt számíthatunk egymásra. Újévi kívánságom az, hogy ez továbbra is megmaradjon.
Hölgyeim és Uraim,
mindnyájuknak békés, boldog, egészségben bővelkedő, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok. A hangversenyhez pedig gazdag zenei élményt, jó szórakozást. “

Az ünnepi köszöntők után, a vendégek köszöntése, bemutatása következett, majd a koncert előtt pezsgős koccintással köszöntöttük egymást, egészségben, sikerekben boldog új évet kívánva.
A gálakoncertről:
Egyházkarcsa színpadán a pozsonyi Metropolitan zenekar mutatkozott be, mely zenekar az operett és opera világának zenei megtestesítői. Főleg az operett világában egy háromszöget alkotnak Bécs, Budapest és Pozsony között, ahol nagyon sokszor terítéken vannak Strauss, Kálmán, Lehár és Dusík gyönyörű slágerei. De mindezek mellett, igény szerint szinfónikus zenét, kamarazenét, tánczenét is játszanak. Hatalmas sikerrel mutatkozott be a dunaszerdahelyi Opera Trio három szoprán hangú énekese: Kollár Katalin, Kevicky Tünde és Kovács Nagy Andrea. Az Opera Trió néhány éve alakult azzal az indíttatással, hogy nagyszabású, zenekaros koncertekkel szórakoztassák az opera, operett kedvelő közönséget. Mindhármuknak elsősorban a család, a munkájuk mellett a zene, az éneklés és a fellépések töltik ki az életüket. Hát elmondhatjuk, hogy a fellépésük Egyházkarcsán sikert koronázott. A gálakoncerten úgyszintén felejthetetlen zenei élményt nyújtva mutatkozott be az ipolysági születésű Matyó Márió, a Magyar Állami Operaház tenorja, valamint a párkányi születésű Roman Krško, a Szlovák Nemzeti Operaház baritonja. A két Operaház művészeinek fellépése, a kultúra összekötő erejének a jelképe is.
A közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta Kollár Katalin, Kevicky Tünde, Kovács Nagy Andrea, Matyó Márió, Roman Krško és természetesen a pozsonyi Metropolitan zenekar bravúros fellépését. Zenei téren remek egymásra találás volt az újévi gálakoncert. A közönség még sokáig elhallgatta volna az ismert, örök, kedves, nosztalgikus dalokat, énekeket, slágereket.

Örülünk, ami ezen az estén elhangzott: hagyománnyá válik, lesz folytatása.

A PBT megköszöni a szervezőknek, Erdős Péternek, Gódány László polgármesternek, Egyházkarcsa Önkormányzatának a sok munkát, fáradságot, energiát a nem mindennapi gálakoncertért, ami a közönségnek, a résztvevőknek felejthetetlen élmény volt.

A képek megtekinthetők: www.picasaweb.google.com/petofitarsulas2

Mindenszentek napja, halottak napja alkalmából jöttünk össze 2015. október 31-én a Cserkészligetbe, hogy az elhunyt tagtársainkra emlékezzünk.
Az életünk keserű velejárója, hogy az embert az egész élete során veszteségek érik. Legszomorúbb, ha valaki elvesztéséről hallunk hírt.
Az utóbbi években a PBT is megemlékezik az elhunytainkról, és sajnos egyre többen vannak.
A halottak napján, amikor virágokkal és koszorúkkal díszítik fel a sírokat, az est közeledtével pedig gyertyákkal és mécsesekkel világítják ki azokat, hogy az „örök világosság fényeskedjék“ az elhunytak lelkének, akkor az emlékezéssel rájuk gondolunk.
Ezen a napon fényesen világítanak az emlékezés lángjai és körültekintve azt látjuk, hogy csillagok gyúlnak mindenütt.
Néma csendben gondolunk rájuk, az arcukra, egy mosolyra, de ugyanakkor szomorúság önti el a szívünket és lelkünket. A gyász, az emlékezés fájdalmas. Visszahozhatatlan idők, évek, történések, örömök, kalandok, mindezeknek egy része a szeretteink halálával elvesztek és elszálltak.
Egyetlen reményünk marad a hit. Hit, hogy az élet megy tovább. Az emlékezés kicsit gyógyítja a sebeket, nehéz elhinni, de hinni kell, hogy a fájdalom elmúlik és az emlékezés majd megszépít minden percet. A gyász, a fájdalom feldolgozását segíti, ha beszélünk, mesélünk róluk, ha sírunk, mert a gyászt egyedül elviselni óriási teher.

Ady Endre verssorai is arról tanúskodnak, hogy a halottak az élők emlékezetében élnek tovább.

„ Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről – percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk.
-Dobják el a tettető álcát
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! „

A szeretetben nincs felejtés és akikre 2015. október 31-én gondultunk a következők:
Rabay Anna – Királyfiakarcsa
Kürthy Béla – Dunaszerdahely
Póda Albert – Albár
Balogh Mihály -Győrság
Görcs Terézia – Etrekarcsa
Somogyi Attila- Erdőhátkarcsa
Noszek Alojz -Dunaszerdahely
Pongrácz Ernő – Szentmihályfa
Lelkes Mária – Dióspatony
Surányi László -Dunaszerdahely
Majtényi György – Etrekarcsa
Hajdú László – Szentmihályfa/Egyházkarcsa
Puha Kornélia – Kulcsárkarcsa
Bartal György – Etrekarcsa

A szeretet örök!